DongA Bank có thêm 180.000 khách hàng cá nhân mới

Mảng khách hàng cá nhân tiếp tục là thế mạnh của ngân hàng, sau 2 quý hoạt động kinh doanh đi vào ổn định.