Thứ sáu, 11/1/2013 | 06:33 GMT+7
|
Thứ sáu, 11/1/2013 | 06:33 GMT+7

Casino của MGM tại Macau

mgm9-1357860832_500x0.jpg

mgm1-1357860832_500x0.jpg

mgm3-1357860832_500x0.jpg

mgm2-1357860832_500x0.jpg

mgm4-1357860832_500x0.jpg

mgm5-1357860832_500x0.jpg

mgm6-1357860832_500x0.jpg

mgm7-1357860832_500x0.jpg

mgm10-1357860832_500x0.jpg

mgm11-1357860832_500x0.jpg

mgm14-1357860833_500x0.jpg

mgm13-1357860833_500x0.jpg

mgm12-1357860833_500x0.jpg

mgm8-1357860833_500x0.jpg

Thùy Linh (theo Traveler Folio)