Thủ tướng muốn có nhiều doanh nghiệp tỷ đô đến với Quảng Nam

Lãnh đạo Chính phủ cho rằng Quảng Nam muốn phát triển bền vững thì tỉnh phải đa dạng nguồn thu ngân sách, chứ không phải tập trung vào một doanh