Thứ hai, 8/11/2010 | 21:53 GMT+7
|
Thứ hai, 8/11/2010 | 21:53 GMT+7

Năm 2011, tăng trưởng GDP từ 7% đến 7,5%

Chiều 8/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2011 với chỉ tiêu tăng trưởng GDP từ 7-7,5%, lạm phát không quá 7%.

Theo đó, các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của Nghị quyết được thông qua về cơ bản thống nhất với dự kiến của Chính phủ trình Quốc hội trước đó. Chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2011 phấn đấu tăng từ 7% đến 7,5% so với năm 2010; tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2011 tăng 10% so với năm 2010, nhập siêu không vượt quá 18% kim ngạch xuất khẩu; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng khoảng 40% GDP; chỉ số giá tiêu dùng tăng không quá 7%. Đầu kỳ họp, Chính phủ đề xuất chỉ số giá tiêu dùng năm tới tăng khoảng 7,5% trong khi nhập siêu khoảng 20%.

Về xã hội, Nghị quyết của Quốc hội đưa ra các chỉ tiêu như tạo việc làm cho 1,6 triệu lao động, trong đó đưa 8,7 vạn lao động đi làm việc ở nước ngoài; giảm tỷ lệ hộ nghèo 2% theo chuẩn nghèo mới; giảm tỷ lệ trẻ em dưới năm tuổi suy dinh dưỡng xuống 17,3%...

Nghị quyết cũng đưa ra các chỉ tiêu môi trường, trong đó tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 86%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 69%; tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom đạt 83%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 40%...

Về một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2011, Nghị quyết nêu ra 6 nhiệm vụ, giải pháp chính. Một là, chỉ đạo, thực hiện các giải pháp để tăng cường ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển. Hai là, thực hiện các giải pháp chuyển dịch cơ cấu và tái cấu trúc nền kinh tế mà trước hết là điều chỉnh cơ cấu đầu tư, bao gồm cơ cấu đầu tư trong từng ngành, từng lĩnh vực, cơ cấu nguồn vốn theo hướng giảm đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, đẩy mạnh xã hội hoá các nguồn đầu tư.

Ba là, triển khai kịp thời các chính sách bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội. Tập trung giải quyết một số vấn đề xã hội và môi trường bức xúc. Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường cho đến khi Quốc hội có Nghị quyết mới về vấn đề này.

Năm là tăng cường đào tạo, chú trọng xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội trong giai đoạn mới. Sáu là, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế.

Kỳ Duyên