Thứ tư, 16/1/2008 | 14:50 GMT+7
|
Thứ tư, 16/1/2008 | 14:50 GMT+7

Quy hoạch lại mạng lưới các tổ chức tín dụng

Theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, nếu đã có đủ số chi nhánh tính theo vốn điều lệ, tổ chức tín dụng phi ngân hàng sẽ không được phép mở thêm. Các tổ chức này cũng phải sắp xếp lại hoặc chấm dứt hoạt động của các chi nhánh dư thừa trong vòng một năm.

s

Trong vòng một năm, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải rà soát các chi nhánh và cắt giảm nếu vượt mức cho phép.
Ảnh: Hoàng Hà.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát toàn bộ hệ thống chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch. Trong vòng một năm, các tổ chức này phải sắp xếp lại hoặc chấm dứt hoạt động của các chi nhánh và phòng giao dịch vượt mức cho phép.

Theo quy định, số lượng chi nhánh các tổ chức tín dụng phi ngân hàng được phép mở được tính bằng số vốn điều lệ đang có trừ đi mức vốn pháp định tối thiểu phải có và chia cho 50.

Cũng theo quy định này, sau một năm hoạt động, tổ chức tín dụng phi ngân hàng được mở chi nhánh

nếu có đủ mức vốn điều lệ theo quy định và có các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động tại thời điểm đề nghị mở chi nhánh.

Hoạt động kinh doanh của tổ chức đó trong năm trước khi mở chi nhánh phải có lãi trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân 20% trở lên và tỷ lệ nợ xấu đến thời điểm mở chi nhánh đối với công ty cho thuê tài chính dưới 3% tổng dư nợ, và dưới 2% với công ty tài chính.

Trong trường hợp muốn mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở nước ngoài, tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải có thời gian hoạt động tối thiểu 3 năm, đồng thời quốc gia hay vùng lãnh thổ tổ chức đó dự dịnh mở văn phòng đại diện phải là nơi đã ký thỏa thuận với Việt Nam về việc giám sát hoạt động.

Nguyễn Minh